toggle menu Frikom
Srpski
Toggle search

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji 2012. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj za 2012. godinu društva Industrije smrznute hrane Frikom a.d.

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu društva Industrije smrznute hrane Frikom a.d.

Polugodišnji izveštaj 2012.godine

Konsolidovani izveštaj 2012.godine

Zapisnik o radu desete redovne skupštine Frikoma a.d.

Kodeks kooperativnog upravljanja Frikom a.d.

Odluka sa održane skupštine

Rezultati glasanja sa održane skupštine

Finansijski izveštaji 2011. godine

Godišnji izveštaj 2011.godina

Konsolidovani godišnji izveštaj 2011.godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu     

Finansijski izveštaji 2010. godine

Godišnji izveštaj 2010. godine

Finansijski izveštaji 2005-2009.godine                      

Bilans stanja Aktiva

Bilans stanja Pasiva

Bilans uspeha

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS 47/06) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (Sl.glasnik RS 100/06; 116/06), Upravni odbor ,,Frikom,,-a AD Beograd, objavljuje

IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “FRIKOM “ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. godine

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS 47/06) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (Sl.glasnik RS 100/06; 116/06), Upravni odbor ,,Frikom,,-a AD Beograd, objavljuje

1.Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB Akcionarskog društva
Industrija smrznute hrane ,,FRIKOM,,AD, Beograd Zrenjaninski put bb,
Matični broj - 07042728
PIB - 100003092

2.Web site: www.frikom.rs
E-mail adresa: office@frikom.rs

3.Broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
BD 737/2005

4.Delatnost (šifra i opis)
1052 – proizvodnja sladoleda

5.Podaci o Predsedniku i članovima Upravnog odbora
Ivica Todorić, Predsednik Upravnog odbora, Ljerka Puljić, Član Upravnog odbora, Mislav Galić, Član Upravnog odbora, I Tomislav Kitonić, član Upravnog odbora

6.Planom poslovanja za prvo polugodište 2011. godine predviđena je realizacija u ukupnoj vrednosti od 4.075.165.000 dinara. Do datuma objavljivanja ove Izjave, Društvo je poslovalo u granicama planiranih poslovnih ciljeva, nije bilo bitnih materijalnih događaja i transakcija koje bi imale značajni uticaj na poslovanje Društva.

7.Primerak ove Izjave Društvo u skladu sa propisima dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi I objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ivica Todorić

Kontakt

0800 30 30 30

E-mail: office@frikom.rs

Svi kontakti

Newsletter

Ako želite da primate novosti iz Frikoma, upišite svoju email adresu.

Frikom.rs